Welkom

De loge Het Gulden Vlies draag het nummer 23 en werkt binnen de Reguliere Grootloge van België. Zij werd gesticht in 1988 te Vilvoorde, en houdt daar haar vergaderingen tweemaal per maand. Zij werkt volgens de Gerectificeerde Schotse Ritus.

Door middel van de website reiken wij zoekenden een aantal elementen aan, die kunnen bijdragen tot correcte informatie rond onze rijke initiatietraditie. De traditie houdt vooral verband met de inhoudelijke voortgang, terwijl de regulariteit een kwestie is van eerbied voor de regels. De loge is dus een traditionele loge en derhalve zijn al haar leden traditionele vrijmetselaars.

Over de vrijmetselarij is al veel geschreven en gepraat, maar tenzij men er daadwerkelijk deel van uitmaakt kan men geen volledig en juist beeld hebben van hetgeen zij doet en waar zij voor staat. De informatie die middels dit medium wordt aangeboden beoogt objectiviteit en laat aan ieder de vrijheid om zelf te oordelen of de vrijmetselarij kan bijdragen tot zingeving in ieders leven. De maçons van dit land doen niet aan propaganda. Dat hebben zij ook niet nodig. Zij leven en werken volgens morele waarden, die haar basis hebben in het Christelijke gedachtengoed. Sommigen treden toe omwille van de broederlijkheid, anderen omdat het esoterische karakter van de loge een bovenbouw vormt op hun exoterische (zelfs Katholieke of Protestantse) onderbouw. Zij beschouwen beiden als complementair en niet tegenstrijdig.

De Loge is immers een plaats waar geen man met de vinger wordt gewezen omwille van zijn levensopvattingen of zijn geloof. Integendeel, broederlijkheid betekent in de eerste plaats respect voor de mening van de andere, en hoe men zijn taak opneemt ten opzichte van God, zijn medemens en niet in het minst zichzelf.

Wees van harte welkom. Op U komt het immers aan.